Vásárlási feltételek

Vásárlási feltételek

 

Termékeinket az alábbi módon vásárolhatja meg:

 

  • Rendeléseit leadhatja E-mail-n az info@rillcatering.com email címre és a megrendelt termékeket személyesen átveheti a raktárunkban vagy kérheti azok kiszállítását.
  • Rendeléseit leadhatja faxon, a 06-1-­783-5081 faxszámra és a megrendelt termékeket személyesen átveheti a raktárunkban vagy kérheti azok kiszállítását vagy postázását.
  • Termékeinket - amennyiben ezekből raktárkészletünk van - személyesen is megvásárolhatja a bemutató termünkben, ami hétfőtől csütörtökig 8.00 órától 16:30- ig és pénteken 8.00 órától 14:30- ig tart nyitva.

 

Az áruházunkban közölt információk nem minősülnek szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak, a megrendelések esetén Vásárló minősül ajánlattevőnek. A Szerződés a Vásárló által tett ajánlatnak Rill Catering Kft. által történő elfogadásával jön létre. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a beérkezettnek, amikor a Rill Catering Kft., illetőleg a Vásárló számára hozzáférhetővé válik. A megrendeléssel és visszaigazolással létrejövő szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azt Rill Catering Kft. nem iktatja és a későbbiekben nem lesz hozzáférhető.

 

Áruházunkban megadott árak forintban értendőek, és 27% ÁFÁT tartalmaznak.

 

Az áru kiszállítása a rendelések beérkezési sorrendje szerint történik, a készlet erejéig. Nagyszámú megrendelés beérkezése esetén előfordulhat, hogy egyes cikkeket külön szállíttatjuk ki egy későbbi időpontban, mely akár 3­4 hét is lehet a rendelés beérkezésétől számítva.

 

Az áru kiszállítását kizárólag Magyarország területén vállaljuk.

 

A kiszállítási költségeket csak egyszer számoljuk fel, még akkor is, ha a kiszállítás több részletben történik. A megrendelések teljesítése hosszabb időt is igénybe vehet Rill Catering Kft. -tól független okok miatt. A vásárlási feltételek elfogadása egyben felhatalmazás, hogy Vásárló nevében és javára, a termékek kiszállítása vonatkozásában a Magyar Postával szerződést kössünk.

 

Rill Catering Kft. fenntartja a jogot az áru árának és a kiszállítási költségének módosítására, azzal, hogy ez nem érinti a módosított adatok Vásárlók számára hozzáférhetővé tételének időpontjáig beérkezett megrendeléseket.

 

Az áruk visszaküldése (elállás a szerződéstől)
 

A 45/2014. (II.26.) Korm. rendeletnek megfelelően biztosítjuk Vásárló részére a szerződéstől való elállás jogát és egyben a megrendelt áruk külön indoklás nélküli visszavételét. A szerződéstől az áru kézhezvételétől számított 14 napon belül lehet elállni. Az elállási jog gyakorlása határidőben történtnek tekintendő, amennyiben Vásárló a 14 napos elállási határidőn belül, annak lejárta előtt az elállásra vonatkozó nyilatkozatát

Rill Catering Kft. részére (telefaxon, elektronikus úton, vagy postai ajánlott küldemény útján a fent megadott címekre) megküldi.

Ha Vásárló a megrendelés alapján árut vett át és a szerződéstől eláll, úgy az átvett árut saját költségén köteles indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb az elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszajuttatni

Rill Catering Kft. fenti címére. A határidő betartottnak minősül, ha annak leteltét megelőzően a termék megküldésre kerül. A szettként árult termékeket visszaküldése csak abban az esetben tekinthető joghatályosnak, ha a szett valamennyi eleme visszaküldésre kerül. Az elállási jog gyakorlása feldolgozásának meggyorsítása érdekében kérjük, hogy Vásárló az elállási jogát a számlával együtt megküldött, erre a célra szolgáló formanyomtatvány megküldésének útján gyakorolja.

 

Rill Catering Kft.  jogosult a visszaküldött áruk visszavételét megtagadni, amennyiben a visszaküldött árukon olyan változtatást észlel (pl. hiányzó alkatrészek, tartós használat, vagy sérülések), amely az elállási jog gyakorlása indokoltságának megállapíthatóságához általában elvárható mértéken kívül esnek (pl. az áru felpróbálásából, használhatóságának ellenőrzéséből való használatból fakadnak).

Amennyiben Vásárló a szerződéstől eláll, úgy haladéktalanul, de legkésőbb Vásárló elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül Vásárló részére Rill Catering Kft. visszatéríti a Vásárló által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Vásárló a Rill Catering Kft. által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott). A visszatérítés során Rill Catering Kft. az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha Vásárló más fizetési mód igénybevételéhez kifejezett hozzájárulást adja, amely visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Vásárlót semmilyen többletköltség nem terhelheti. Rill Catering Kft. mindaddig jogosult a visszatérítést visszatartani, amíg a megrendelt árukat hiánytalanul vissza nem kapja, vagy Vásárló hitelt érdemlő módon annak visszaküldését Rill Catering Kft. felé nem igazolja. Ezek közül Rill Catering Kft. a korábbi időpont az irányadó.

Felhívjuk tisztelt Vásárlóink szíves figyelmét a visszaküldés határidő pontos betartására!

A visszaküldött áruk kicserélésére nincs mód.

 

Rill Catering Kft. kizárólag a fenti címére postai úton visszaküldött árukat köteles átvenni, a visszaküldött áruk személyes átvételére nincs mód. Ugyancsak nincsen mód utánvéttel küldött áruk átvételére sem.

 

Vásárló jogosult a szerződéstől azonnali hatállyal elállni, amennyiben Rill Catering Kft. valamennyi megrendelt árut a Vásárló által megadott címre, a megrendeléstől beérkezésétől számított 30 napon belül nem szállítja ki.

 

Jótállás és szavatosság

 

1. Kellékszavatosság

Vásárló Rill Catering Kft. hibás teljesítése esetén Rill Catering Kft. -vel szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Vásárló - választása szerint - az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy Rill Catering Kft. számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől elállhat.

Vásárló a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Vásárló köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy Rill Catering Kft. adott okot.

Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül Rill Catering Kft. közölni, a hiba pontos leírását tartalmazó, és a vásárló pontos azonosítására alkalmas módon, Rill Catering Kft. fenti elérhetőségein. A szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait Vásárló már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő legfeljebb három hónap. Vásárló Rill Catering Kft. szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A teljesítéstől számított hat hónapon belül Vásárló kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén, pontos megjelölésén, és a vásárlóra azonosítására alkalmas adatok közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Vásárló igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást Rill Catering Kft. nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban Vásárló köteles bizonyítani, hogy Vásárló által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is fennállt.

 

2. Termékszavatosság

 Ingó dolog (áru) hibája esetén Vásárló - választása szerint - az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Termékszavatossági igényként Vásárló kizárólag a hibás áru kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Az áru akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét Vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Vásárló termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. Az áru hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Vásárlónak kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Ugyanazon hiba miatt Vásárló kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

3. Jótállás

Ha Rill Catering Kft. jogszabály vagy szerződés alapján jótállásra köteles, hibás teljesítés esetén, ha szerződése ilyen kikötést tartalmaz, annak alapján Rill Catering Kft. jótállásra köteles.

Vásárlót a szerződésben vagy jogszabályban meghatározott határidőn belül, az ott meghatározott jogok illetik meg.

Rill Catering Kft. jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Vásárló ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Vásárlót a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

 

 

Személyes adatok védelme

 Az áruház üzemeltetésével összefüggésben a személyes adatokkal kapcsolatos adatkezelést Rill Catering Kft. a vonatkozó, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. betartásával végzi. Az adatok kezelése kizárólag Rill Catering Kft. részére történik, annak gazdasági feladatának teljesítéséhez, akció­ és reklámkampányok szervezéséhez szükséges körben. Vásárló személyes adatai kezeléséről bármikor tájékoztatást kérhet, továbbá kérheti azok helyesbítését, kiegészítését és törlését a különböző személyes adatok vonatkozásában akár önállóan is Rill Catering Kft. fenti elérhetőségein.

Rill Catering Kft.  adatvédelmi nyilvántartási azonosítója: ………………..

Vásárló az áruház szolgáltatásainak igénybevételével kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Rill Catering Kft. Vásárló személyes adatait más cégeknek reklám és egyéb akciók szervezése céljából – a mindenkor hatályos jogszabályi előírások szerint – átadja.
 

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett:

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt

 

Az Informatikai rendszer meghibásodásából adódó esetleges eltérésekért, hibákért helytállási kötelezetségünket kizárjuk.